Detektory AVANSA

Detektory plynu

Akumulace plynu v uzavřených prostorách (obchody, kanceláře, byty, sklady, garáže) může mít vážné důsledky. Instalací plynových detektorů můžete zabránit otravám, udušení, požáru nebo exploze. V závislosti na typu detektorů dokáže detekovat akumulaci metanu, butanu nebo propanového plynu ještě před tím, než ohrozí váš život nebo majetek. Detekce je lokální a je vizuální i zvuková. Pokud je dektor připojen k plynovému elektromagnetickému ventilu, můžete jej v případě úniku plynu vypnout.

 • 1 - Zelená LED (Napájení) znamená, že je detektor v provozu
 • 2 - Červená LED (Alarm) signalizuje detekci plynu
 • 3 - Žlutá LED (Chyba) indikuje provozně chyby
 • 4 - Tlačítko Test, stiskněte toto tlačítko na otestování správného fungování zvukového alarmu. Chcete-li otestovat i uzavření ventilu, musíte tuto funkci aktivovat následujícím postupem. Zmáčkněte tlačítko TEST, když detektor není zapojen do elektrické sítě. Držte tlačítko stalčené a zapojte kabel detektoru do elektrické zásuvky. Uvolněte tlačítko. Počkejte, dokud kontrolka LED přestane blikat. Nyní stalčením tlačítka TEST můžete zavřít ventil.

Montáž

Detektor by měl být namontován na stěně 30 cm pod stropem, kde je určen k detekci úniku metanu. Zemní plyn (metan) je lehčí než vzduch a hromadí se v horní části místnosti.
Na detekci LPG (butan, propan) je detektor namontován na stěnu ve výšce asi 30 cm od podlahy. LPG je těžší než vzduch a hromadí se ve spodní části místnosti.

Avansa 100M
 • Napájení: AC 220V 50Hz
 • Citlivost: 10% L.E.L. (dolní mez výbušnosti)
 • Doba odezvy: <30 s
 • Spotřeba energie: v normálním provozním režimu <1,5 W - alarm 3 W
 • Provozní teplota: -15°C - 50°C
 • Vlhkost: <97% RH (relativní vlhkost)
 • Hlasitost upozornění: >90 dB (decibelov) při vzdálenosti 1m od detektoru
 • Připojovací rozměry: 1
 • Možnost připojení na solenoidový ventil 12V DC
 • Polarita: bílý vodič (+) pozitivní, černý vodič (-) negativní
 • Hmotnost: 250 g
 • Detekovatelné plyny: zemní plyn (metan), LPG (butan, propan)
 • Zakoupit
Avansa 100M + solenoidový ventil
Technické parametry detektoru
 • Napájení: AC 220V 50Hz
 • Citlivost: 10% L.E.L. (dolní mez výbušnosti)
 • Doba odezvy: <30 s
 • Spotřeba energie: v normálním provozním režimu <1,5 W - alarm 3 W
 • Provozní teplota: -15°C - 50°C
 • Vlhkost: <97% RH (relativní vlhkost)
 • Hlasitost upozornění: >90 dB (decibelov) při vzdálenosti 1m od detektoru
 • Připojovací rozměry: 1
 • Možnost připojení na solenoidový ventil 12V DC
 • Polarita: bílý vodič (+) pozitivní, černý vodič (-) negativní
 • Hmotnost: 250 g
 • Detekovatelné plyny: zemní plyn (metan), LPG (butan, propan)
Technické parametry ventilu
 • Typy plynu: zemní plyn (metan) a LPG (butan, propan)
 • Tělo solenoidu: mosazná slitina, nikl
 • Těsnicí materiál: guma NBR/EKM
 • Provozní teplota: -10 °C - + 50°C
 • Připojení: G1/2" DN15, G3/4" DN20, G1" DN25
 • Otevření: manuálně
 • Uzavření - 9 V DC - 12 V napětí nebo manuální
 • Uzavírací proud: >1,5 A (impulz)
 • Čas uzávěrky: >1s
 • Polarita: bílý vodič (+) pozitivní, černý vodič (-) negativní
 • Maximální tlak: 500 mBar (Max. 1 bar tlakový test po dobu 20 minut)
 • Zakoupit

Neinstalujte detektor:

Připojení k solenoidové ventilu (12v DC)

Připojení k solenoidové ventilu se provádí prostřednictvím připojovacího kabelu dodaného s detektorem, při dodržení polarity, bílý vodič (+) kladný a černý vodič (-) negativní. Pokud délka není dostatečná, kabely může být prodloužen, ale celková délka kabelu ze delenoidového ventilu k detektoru nemá přesáhnout 20 metrů. Dodržet se také musí barva a polarita vlákna. Nesprávná polarita poškodí solenoid. Detektor je napájen y elektrické sítě při napětí 220v AC, 50Hz. Když je zapojen do napájení, detektor začne pípat. Detektor potřebuje krátkou dobu na stabilizaci. Stabilizace může trvat od 3 do minut; představuje čas potřebný pro vstup snímače plynu do normálního provozu. Během této doby LED diody blikají. Po ukončení blikání LED se detektor přepne do normálního provozu, zelené LED zůstane svítit nepřetržitě, což signalizuje, že detektor je napájen. Po celou dobu, co svítí zelená LED dioda, si můžete být jisti, že detektor funguje. Pro optimální provoz by měl být detektor jednou měsíčně vyčištěn vysátí prachu usazeného uvnitř. Při vysávání detektor neotvírejte. Vysávejte pouze větrací otvory detektoru. Nedotýkejte se přístroje hadicí vysavače, jen opatrně vysajte prach. Každý měsíc otestujte provoz stisknutím testovacího tlačítka nebo přes větrací štěrbiny ve spodní části detektoru Nažeňte plyn uvolněný ze zapalovače. Technologie japonských senzorů plynu je vynikající kvality. Detektor má citlivost 10% L.E.L (dolní mez výbušnosti), to znamená, že detektor detekuje přítomnost plynu a signalizuje, kdy koncentrace plynu dosáhne 10% minimální koncentrace, která může způsobit výbuch (LEL). Dolní mez výbušnosti je minimální koncentrace paliva ve směsi paliva a okysličovadla, ze které se může exploze šířit autonomně z lokálního místa. Když detektor rospozná přítomnost plynů, vydává zvukový alarm a přikáže uzavření solenoidového ventilu. Červena LED bude blikat a detektor bude přerušovaně pípat.

Co dělat při zaznění alarmu?

Nepouzívejte žádné vypínače! Otevřete dveře a okna na vyvětrání místnosti, zavřete všechny plynové ventily a ihned opusťte prostor! Nepoužívejte elektrické ventilátory a nezapínejte žádné jiné zařízení, které používají elektrickou energii. Vyhněte se jakékoliv jiskře. Kontaktujte pohotovost vaší lokáklnej plnárskej distribuční společnosti! V prostoru nepoužívejte žádný telefon, protože jakákoliv jiskra může způsobit požár nebo dokonce výbuch. Nevracejte se do prostoru, dokud není úplně vyvětraný a únik není objeven a opraven! Považujte všechny alarmy detektorů plynů jako reálné, dokud nezkontrolujete všechny možné úniky plynu. Detektor plynu nenahrazuje pojištění proti ztrátě majetku, zboží nebo jakékoliv jiné zdravotní či životní pojištění. Pojistné krytí spočívá výlučně na vašem pojištění. Detektor nevylučuje vaši povinnost bezpečně používat a udržovat v dobrém provozním stavu všechny instalace a zařízení, které pracují na plyn. Tyto musí být pravidelně kontrolovány oprávněnými osobami. Detektor snižuje počet nehod způsobených únikem plynu. Detektor není dokonalý přístroj, jakýkoliv elektronicky přístroj má určité limity a ne vždy je schopen odhalit přítomnost plynu za každé okolnosti. Při výpadku napájení detektor nefunguje.
Detektor nemusí fungovat kvůli poruchám v napájecí síti. Detektor nedokáže rozpoznat únik plynu způsoben v jiné úrovni domu. Dokáže detekovat úniky pouze v místnosti, kde je nainstalován. Detektor je proto nutné nainstalovat na každém patře budaovy a každé místnosti, kde může dojít k úniku plynu. Detektor plynu nedokáže detekovat přítomnost oxidu uhelnatého nebo kouře. K tomu použijte detektor oxidu uhelnatého nebo detektor kouře. Detektor plynu indikuje Iby přítomnost plynu v blízkosti snímače. Plyn může být přítomen iv incýh částech domu a zavřené dveře mohou zabránit tomu, aby se plyn dostal k detektoru.

Detektory oxidu uhelnatého

Akumulace plynu v uzavřených prostorách (obchody, kanceláře, byty, sklady, garáže) může mít vážné důsledky. Instalací detektoru oxidu uhelnatého je možné zabránit otravě nebo azduseniu. Otrava oxidem uhoľantým (CO) je způsobena vdechováním tohoto toxického plynu. Vzhledem k tomu, že plyn nemá zápach, nedráždí a nemá zabarvení, otrava nastává bez pocitů. Pokud oběť spí, necítí žádné příznaky a smrt je v takových situacích velmi početná. Detektor dokáže rozpoznat nahromadění oxidu uhelnatého ještě před tím, než ohrozí váš život.

 • 1 - LED "Napájení"signalizuje zda je detektor v provozu
 • 2 - Červená "CO"

  - detekce přítomnosti oxidu uhelnatého (červená barva)

  - chyba provozu (žlutá barva)

  - kalibrace nebo samočištění (zelená barva)

 • 3 - testovací tlačítko - stiskněte toto tlačítko pro zkoušku provozu světel alarmu
 • 4 - sloty pro pronikání vzduchu
Avansa 150MC
 • Napájení: AC 220V 50Hz
 • Citlivost: 150PPM +- 80 PPM CO
 • Doba spuštění: 3 - 5 minút
 • Spotřeba energie: <3W
 • Provozní teplota: -10°C - 55°C
 • Vlhkost: <95% (relativní vlhkost)
 • Hladina zvuku alarmu: >85 dB (decibelov) při vzdálenosti 1m od detektoru.
 • Zakoupit

Neinstalujte detektor:

Detektor je napájen z elektrické sítě napětí 220V, 50Hz. Při napájení detektorem zazní pípnutí. Po startu detektor potřebuje krátkou dobu na stabilizaci. Stabilizace může trvat 3 až 5 minut, což představuje čas potřebný na kalibraci snímače do provozního režimu. Během kalibrace bude kontrolka CO blikat zeleně. Detektor pak přejde do normálního provozu, a kontrolka napájení zůstane zapnutá nepřetržitě, což signalizuje, že detektor je napájen. Sledujte tuto kontrolku, abyste se ujistili, že detektor funguje. Pravidelně otestujte činnost detektoru stisknutím tlačítka Test (3). Kontrolka CO bliká červeně a detektor zapípá. Když detektor rozpozná přítomnost nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého, spustí alarm, kontrolka CO bliká červeně a detektor vydává zvuk alarmu. Alarm se zastaví, když koncentrace oxidu uhelnatého klesne pod hodnotu, která je nebezpečná pro zdraví. Detektor pravidelně provede samočištění senzoru. Toto trvá přibližně 30 sekund, kontrolka CO tehdy svítí zeleně. Po skončení samočištění kontrolka CO zhasne. Detektor nepřetržitě monitoruje správnou funkci snímače, když je senzor vadný, LED kontrolka CO svítí žlutě a detektor vydává varovný zvukový signál. Abyste se ujistili, že to není jen jednoduchá závada, odpojte detektor z napájení na několik minut a znovu jej připojte pro reset a stabilizaci senzoru. Pokud porucha přetrvává a LED kontrolka CO svítí nažloutle, znamená to, že senzor je vadný. Pokud je detektor stále v záruce, obraťte se na obchod, kde jste jej zakoupili, a vraťte detektor na opravu.

Co dělat při zaznění alarmu?

Otevřete dveře a okna na vyvětrání místnosti ihned vypněte jakýkoliv zdroj požáru! Považujte všechny alarmy detektoru jako reálné, dokud nevyvětrá místnost. Detektor by neměl nahrazovat vaši ostražitost. Nikdy bez dozoru nenechávejte oheň v kamnech, krbech nebo jiných zdrojích, které mohou produkovat oxid uhelnatý. Detektor nevylučuje vaši povinnost bezpečně používat a udržovat všechna zařízení, která mohou produkovat oxid uhelnatý. Tyto musí být pravidelně kontrolovány oprávněnými osobami. Detektor snižuje počet nehod no není to dokonalý přístroj; jakýkoli elektronický přístroj má určité limity a ne vždy je schopen odhalit přítomnost oxidu uhelnatého. Při výpadku napájení detektor nefunguje.
Alarm nemusí být vždy spuštěn. Detektor nemusí fungovat kvůli poruše napájení. Detektor nedokáže rozpoznat oxid uhelnatý v jiné úrovni domu. Dokáže ho rozpoznat pouze v místnosti, kde je nainstalován. Detektor je proto třeba instalovat na každém patře budovy a každé místnosti, kde může dojít ke koncentrací oxidu uhelnatého. Detektor oxidu uhelnatého nedokáže detekovat přítomnost plynu, LPG nebo dymu.K tomu použijte detektor plynu nebo detektor kouře. Detektor indikuje pouze koncentraci oxidu uhelnatého v blízkosti snímače, může být přítomen v jiných částech domu a zavřené dveře mohou zabránit tomu, aby se oxid uhelnatý dostal k detektoru. Nainstalujte dostatečný počet detektorů pro kompenzaci přítomnosti dveří nebo jiných překážek. Spuštěn alarm nemusíte vždy slyšet, ačkoli je alarm přiměřené hlasitosti.Ak je detektor instalován mimo ložnice, alarm nemusí probudit lidi s hlubokým spánkem a lidi, kteří si vzali léky na spaní nebo požili alkohol a omamné látky, zejména pokud jsou dveře do ložnice zavřené. Dokonce i osoby, které jsou bdělé, nemusí slyšet alarm, pokud je v příliš velké vzdálenosti nebo je zvuk oslabený hlukem dopravního provozu, provozem audio-video systémů, klimatizací nebo jinými zařízeními. Alarm nedokážou slyšet osoby se ztrátou sluchu.